Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ESERLERİMAKALELER

Bu belgeyi Word Dökümanı Olarak İndirebilirsiniz!

Hayat
30 Kânunuevvel [Aralık] 1929
Sayı: 146, Cilt: VI

ALMAN MEKTEP MUSİKİSİ
VE PEDAGOG PESTALOZZİ

            Sağlam bir musiki terbiyesinin insani duygularda mühim bir âmil [etken] olduğunu yüzlerce sene evvel idrak eden Garp [Batılı] pedagogları, bu derin varlığın her şeyden evvel mekteplerde esaslı usûller tahtında [çerçevesinde] tedrisi [öğretilmesi] ihtiyacını hissetmişlerdi. Garp terbiyecileri arasında beliren bu intibah [uyanış], bugünkü ideal sanat tarzının temeli oldu.

            Esasen mahiyet itibariyle az çok birbirine benzeyen intibahların hepsinin de tabii bir ihtiyaca tekabül ettiği [karşılığı olduğu] aşikârdır. İşte bu mülahaza [düşünce] bize pek haklı olarak yüksek bir sanat memleketi olan Almanya’da mektep ve halk musikisi ihtiyacının doğduğu ânı hatırlatır. İki asırdan beri musiki çelengini taşıyan ve sinesinde Bach’lar ve Beethoven’ler gibi büyük dâhiler yetiştiren Almanya, sanayii nefisenin [güzel sanatların] bu en muşkil [zahmetli] şubesindeki mevkiini sırf terbiyecilere medyunu şükrandır [borçludur]. Bu takdirde Almanların gösterdiği azim ve fedakârlık bize canlı bir misal olmalıdır. Bilhassa Prusya Maarif Nezaretinin [Eğitim Bakanlığının] senelerden beri bu yolda sarf ettiği mühim gayret pek ziyade calibi dikkattir [dikkat çekicidir]. O halde musiki sanat ve ilminin mürşitleri [rehberleri] olan mektep musikisi muallimini [okul müziği öğretmenlerini] büyük bir ihtimamla yetiştiren memleket de Almanya olmuştur.

            Alman mektep musikisinin tekâmülüne en ziyade büyük muallim [eğitimci, pedagog] Pestalozzi’nin (1746-1828) hizmeti sebkat etmiştir [geçmiştir]. İsviçre’de Zürih’te doğan Pestalozzi, sırf insani gayelerle kollarını biçare ve bikes [kimsesiz] yavrulara uzatmıştı. Memleketinde mektep ve halk musikisinin kat’i bir tekâmüle [kesin bir gelişmeye] muhtaç olduğunu hisseden bu büyük adam, bu sahada bütün gayretiyle çalıştı. Pestalozzi hayatında zerre kadar musiki ile meşgul olmadığı halde, memleketindeki bu büyük noksanı her şeyden evvel kendi şahsında gördü. Çünkü vatanının o günkü vaziyeti onu da esaslı bir musiki terbiyesinden uzak bulunduruyordu, musikinin umumi terbiyeye hadim [yararlı] olduğunu takdir eden Pestalozzi “Musiki beşerin [insanlığın] umumi terbiyesinde vazifedar olmalı [hizmet etmeli] ve esaslı usûller tahtında basitlikten tekâmüle doğru yükselmelidir” dedi.

            Pestalozzi zamanında ilk mekteplerde okumak ve teganni etmek [şarkı söyleme] usûlleri o derece müşkil idi ki, zavallı yavrulara âdeta işkence ediliyordu. Meşhur muallim Herbart, 1801 tarihinde Bugdori’de Pestalozzi’yi ziyaret ettiği zaman, onun fakir yavrulardan mürekkep talebesinde [oluşan öğrencilerinde] gördüğü yenilik, doğru telâffuz ve teganni kabiliyetine hayran olmuştu. Esaslı bir mektep musikisi vücuda getirmeye azmeden Pestalozzi, arkadaşlarından musikişinas Nägeli ve Pfeiffer ile teşriki mesai etti [beraber çalıştı]. 1810 tarihinde intişar eden [basılan] “Teganni İlmi” [Şarkı Söyleme Sanatı] ismindeki kitabın terbiyevi kısmını Pfeiffer ve tedris [öğretim] kısmını da Nägeli deruhte etti [üstlendi]. Bu kitaptan maksat, çocuğun ruhunda mündemiç [yatan] teganni hissini muntazam ve metodik usûllerle çocuğa anlatabilmekti. Pestalozzi, zamanın muallimlerine, “Temiz bir ifade kabiliyet noktai nazarından [görüş açısından] çocuğu kat’iyyen kendi haline veya tesadüfe terk etmemeli ve ona daima bir şey işittirmelidir [dinlettirilmelidir]. Bu o kadar iyi bir şeydir ki, işitilen şeyleri anlamak onlarca müşkil dahi olsa, müstakbel hayatlarında o şeyleri mümkün olduğu kadar seri anlayacaklardır” demişti. Pestalozzi en çetin mücadeleyi bile göze almıştı; arkadaşlarının yardımıyla gayesine vasıl olacağına emindi.

            Pestalozzi’nin annelere söylediği o yüksek hitabe, terbiye tarihinin kaydettiği mühim bir hakikattir.            Pestalozzi annelere diyor ki: “Senin sesinden daha sevimli hiçbir ses çocuğunun kulağına hoş gelmez. Yalnız sen söylediğim zaman kalbi çarpar, dudaklarında muhabbet tebessüm eder. Sen bu halinle yavrunun duygusunu tenmiye eder [geliştirir] ve tekâmülüne âmil olursun. Çocuğuna iyi şeyler ve iyi sesler taşı yahut onu iyi şeylere ve seslere doğru sevket. Yavrunun önünde sesin çınlasın, ona güzel sesler söyleyerek ellerini çırp, vur, konuş ve şarkı söyle. Teganni et ki sevinsin, sana bağlansın ve seni sevsin. Dudaklarından incelip dökülsün, ona kendini sesinle sevdir”.

            Bir müddet sonra Pfeiffer, Postalozzi’nin yardımıyla, ilk defa olarak bir mektep korosu vücuda getirdi. Bu hususta Pestalozzi’ye büyük yardımı dokunan Pfeiffer diyor ki: “İnsaniyete bir Pestalozzi muhabbet ve meserreti [sevgi ve sevinç] kazandırarak mürid [yönetici, yol gösterici] olmak için çocuklara, fakir ve yoksul yavrulara teganni etmeyi [şarkı söylemeyi] öğretiyorum. Onların teganniye ihtiyaçları olması iyi bir şeye ihtiyaçları var demektir. Musiki bir merdivendir ki onunla çirkin, basit, yalancı ve eski şeylerden, kıymetli ilahi ve ebedî şeylere çıkılır”.

Pfeiffer’in ilk mekteplerde musiki dersi için vücuda getirdiği 9 maddelik müfredat programı şunlardır:

            1- Tempo ve ritim talimleri [alıştırmaları]

            2- Ezbere duygu talimleri

            3- Ritimli melodi talimleri

            4- Musiki imlası

            5- İyi bir duygunun akor teganni etmek suretiyle takviyesi

            6- İyice anlayarak ve bütün inceliğiyle bir şarkı okuyabilmek

            7- Hususi olarak bir âleti musiki [müzik âletini] öğrenmek

            8- Bir sıra seslerin talebe tarafından ritmik melodiye tahvili [dönüştürülmesi]

            9- Talebeye kendi kendine çalışma hissini telkin suretiyle gayeye vusul [ulaşma]

            Pfeiffer ve Nägeli’nin iddialarına göre, yazmasını, saymasını ve resim yapmasını bilen her ferdin eline aldığı bir şarkıyı da temiz okuyabilmesi lazımdı. Ancak bu suretle ciddi bir teganni tarzı vücuda getirilebilirdi. Bununla beraber çok mühim olan bu gaye ve ideal ilk mektepler için çok yüksek düşünülmüştü. Fakat bu büyük adamların teşebbüsatı [girişimleri] bundan yüz sene evvel Garpte [Batıda] musikiye ve bilhassa mektep ve halk musikisine ne derece ehemmiyet verildiğini göstermektedir.

            Her ne kadar zamanımızın mektep musikisi pedagogları yukarıda zikrolunan Pestalozzi, Pfeiffer ve Nägeli usûlü tedrise bazı noktalarda muarız [karşıt] iseler de 1800 senesinden bu âna kadar Alman halk ve mektep musikisinin gösterdiği tekâmül de inkâr edilemez. 1875’te vefat eden terbiyeci Ernst Hentschel, zamanına kadar elde edilen muvaffakiyeti iyice tetkik ederek, ilk mekteplerde musiki dersinin ibtida [başlangıç] ve şarkı kursu namıyla iki kısma ayırdı. Birinci kısımda basit nazariyatla teganni etmesini öğrenen talebe, ikinci kısımda vatanını, dinini ve tabiatı terennüm eden [anlatan] şarkılarla meşgul oluyordu. Meşhur terbiyeci F.W.Schütze dahi 1843’te aynen Hentschel esasatını [esaslarını] kabul ederek nazari kısmı biraz daha tevsi etti [genişletti]. 1953’te Pflüger namındaki pedagog da Leipzig’de Hentschel usûlünün her iki kursu arasında daha sağlam bir rabıta  husule getirerek [ bağ kurarak] müfredat programının bedii [estetik] ve teknik kısmında müteaddit sesli (polifonik) [çoksesli] şarkıları ve dinî koralleri daha esaslı bir surette tedrise muvaffak oldu. Bugün Almanya’da yeni terbiyecilerin hemen hepsi de Hentschel esasına göre hareket etmektedirler. Bunlardan yalnız Karl Eitz sedaları hecelerle okutmak usûlünü vazetmiştir. Bu heceler daha ziyade telâffuza yardım eder. 1800 senesinden beri Almanya’da bu sahada intişar eden [basılan] eserler meyanında [arasında] Hagen tarafından neşredilen “Alman Halk Şarkıları Külliyatı” büyük bir rağbete mazhar olmuştur.

            Alman halk ve mektep musikisi, tekâmülünü aynı zamanda Goethe, Schiller, Heine ve Reinecke gibi büyük şairlere de medyundur. 10 Kânunusani [Ocak] 1914’te Prusya Maarif Nezareti tarafından neşredilen ilk mektepler kanununun 113. sayfasında atideki [aşağıdaki] altı mühim maddeye tesadüf edilir:

            1- Musiki dersinde duygu ve ses talimleri yaptırmak suretiyle hem münferit hem de müşterek doğru teganni edebilmek kabiliyeti bahşedilmeli ve talebelere daima iyi halk şarkılarıyla koral melodiler öğretilmelidir.

            2- Öğretilecek koral melodilerin bir kısmı, evvelce de ilan edildiği gibi, 19 Eylül 1877’te intişar eden Protestan ilk mekteplerinin din şarkıları olacaktır.

            3- Teganni dersi ilk mekteplerin her sınıfında tedris edilecektir.

            4- İlk dört senei dersiye [ders yılı] esnasında yalnız tek sesli ve ezberden teganni ettirilecek ve sonraları talebeye nota usûlüyle iki sesli şarkılar öğretilecektir.

            5- Bir plan dahilinde tanzim edilen hafif duygu ve ses talimleri daima icra edilecektir

            6- Ders levazımı [malzemesi] olarak talebenin elinde bir şarkı defteri bulunması şayanı tavsiyedir.

            Pestalozzi, Pfeiffer ve Nägeli mücadelesinin mahsûlü olan bu altı madde, Almanya’da mektep musikisine ne derece ehemmiyet verildiğini açıkça gösterebilir. Esasen ilk mekteplerde musiki dersinden maksat, çocuklardaki sanat hissini ve dolayısıyla vatan, millet, din ve ebeveyn sevgisini uyandırmak olduğundan, bütün dünyaya terbiye düsturlarını vazeden hocaların hocası Pestalozzi’nin o sözünü daima hatırlamalıyız.

Muallim
Cevad Memduh