Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ESERLERİMAKALELER

Bu belgeyi Word Dökümanı Olarak İndirebilirsiniz!

İNSANOĞLUNUN DÜŞÜNSEL EVRİMDE ERİŞTİĞİ NOKTALAR

(Meydan dergisi, Şubat 1981, Sayı: 590-72)

 

Hoşgörü, kişinin hatasında,
başkalarının, hattâ toplumun da payı olduğu
görüşünü benimseyebilmenin felsefesidir…

            Kişinin ve toplumun biçimlendirilmesinde bireysel evrimin katkısı, olağanüstü önem taşır ve bireyin toplum düzenini oluşturmadaki rolü de büyüktür. Ne var ki kişisel ya da toplumsal eylemlerde, aklın, bazen de iki karşıt anlayışa yol açan etkinliğini gözden uzak tutmamak gerekir; bunların da genellikle “olumluluk” ve “olumsuzluk” davranışları olarak nitelendirilmeleri gerekeceği doğaldır. Görülüyor ki kişiye ve topluma yönelik düşünce, anlayış ve yargının tek itici gücü olmanın niteliğini taşıyan aklın, duygusal düşünce ve aksiyonlara de güç kazandırmadaki etkinliği önemlidir; sevgi ya da nefret, acıma ya da acımasızlık türünden psikolojik davranışlara bile yön verebilmedeki katkısı inkâr edilmez bir gerçektir. Yalnız bu gerçek, kişi ve toplumdaki “olumluluk” ya da “olumsuzluk” hallerinin nereden kaynaklandığını açıkça kanıtlayacak güçtedir.

            Kişide ve toplumda her şeyden önce “hoşgörü”ye yönelik isteğin, olumlu davranışın, yani düşüncede evrimin en üstün örneği olduğu genellikle benimsenmiştir. Yalnız burada hoşgörü ile, hatayı ve suçu umursamazlıktan gelen ihmal türünden iki karşıt davranışın birbirinden kesinlikle ayırt edilmesi gerekir. Onun içindir ki hoşgörü, her şeyden önce insanın, kendi kişiliğine olduğu kadar, başkalarına ve toplum düzenine zarar vermeyecek niteliğe sahip düşünce, görüş, anlayış, yargılayış ve davranışındaki başkalığı sabır ve tahammülle karşılayabilme durumudur. Bu tür davranışlara karşıt görüşlerin, zora ve güce başvurma gibi dogmatik yöntemlere el atmadan, uygarca tartışarak, inandırarak benimsetilebilmesi, yani düşünsel evrimde üstünlük düzeyine ulaşabilmenin verdiği güvenle sindirilebilmesi olanaklarının araştırılması, ideal bir hoşgörü örneği olmanın niteliğini taşır.

            Üç temel yargı
            İnsanoğlunun düşünsel gelişimiyle orantılı hoşgörü, bir başka ilginç anlayışa göre de, “kişinin hatasında, başkalarının, hattâ toplumun da payı olduğu görüşünü benimseyebilmenin felsefesidir”. O halde kişi ve toplumdaki hoşgörüye yönelik çabayı, akılsal ve ruhsal evrimin en üstün örneklerinden biri olarak nitelemek yerinde olur.

            İnsanoğluna hoşgörüyü destekleyip güçlendirmede yardımcı olan psikolojik kanı faktörlerinin en başında, iyi, doğru ve güzel gibi ideal estetiğe dayalı üç temel-yargı yer almaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki, Milattan yüzyıllarca önceki ve sonraki Stoa filozoflarına (Zenon, M.Ö. 350-264; Epiktet, M.S. 50-138) göre, insanoğlunda doğuştan var olduğu kabul edilen doğru yargı prosedürü, antik dönemlerden bu yana, Grek ve Roma hukukunun olduğu kadar, dinsel, laik ve çağdaş pozitif hukukun bile temelini oluşturma gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bununla birlikte, insanoğlunda doğuştan var olduğu bütün bu düşünce sistemlerince de kabul edilen doğru yargı gücünün, bazen de düşünsel evrimin gelişebilme yeteneğini kaybetmesi yüzünden moral arınmışlığı yitirme tehlikesinden kendini her zaman koruyamamış olduğu gerçeğinin de gözden uzak tutulmaması gerekir!

            Aklın gelişimini gereğince sürdürebilme çabasına, olağanüstü niteliklere sahip bulunan büyük düşünürlerden bazılarının geniş ölçüde katkıları olmuştur. Nitekim insanoğlunun yanlış yola ayak basmasını önlemeye çalışan semavî dinlerin kurucuları peygamberler ile düşünü hayra yöneltmede başarılı olan mürşitler, hattâ moral prosedürü statik-ahlâktan dinamik-ahlâka dönüştürebilmenin gayretine kapılan bazı filozoflar, insanoğlunun mutluluğuna yönelik ilkelerin çoğunda birbirlerine oldukça yaklaşmışlardır. Ve böylece bin yıllar boyunca sürüp giden düşünsel çaba diyagramının ilk dilimleri, önce doğal olarak güçlü bir “ahret kültürü” oluşturmuş, daha sonraki dilimler, aşağıda kısaca belirtilen belli başlı hareketlere sahne olmuştur; şöyle ki: salt-akla ön planda yer vermiş olan filozof Immanuel Kant (1724-1804), dünya işlerine yönelik bir düşüne özen göstermiş, Ernst Haeckel (1834-1861) ve Friedrich Nietzsche (1844-1900) gibi düşünürler, dünyasal-laik bir felsefeyi oluşturmuşlar, filozof Rudolf Eucken (1846-1926), sadece dünyaya dönük bir felsefe ile yetinmemiş, daha çok idealist bir düşünü benimsemiş, az çok dine bağlı metafizik bir görüşe yorumlarında yer vermiş ve eninde sonunda düşünsel diyagram, çağdaş-laik-pozitivist bir felsefeyi de dilimleri arasına almaktan geri kalmamıştır.

            Böylece düşünsel evrimin yüzyıllar boyunca ulaştığı değişik doruklardan herhangi birini kabul ya da red hali, bireyin akılsal planda elde edebileceği yorum gücüne bağlı olmakta ve çeşitli düşün ayrılıkları arasında meydana gelen karşıt görüşlerin ortalaması ise kolay kolay bulunamamaktadır. Ne var ki düşünsel evrimin önemine gereğince özen gösterebilen toplumlarla az çok ortak bir çizgiye yaklaşabilme eğilimi, ancak gölge-ışık kontrastlarının oluşturduğu kendine özgü bir görünümün içinde dengeli bir yaklaşıma dönüşebilmektedir.

            Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
Buraya kadar yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır ki, tarihin akışı içinde vakit vakit bireysel inisiyatiflerle erişilebilen düşünsel evrim doruklarının, birbirlerini kronolojik bir oluşum içinde tamamlayarak bir bütüne dönüşmeleri söz konusu değildir. Bu durum karşısında, aklın evrimsel çabasında, insanoğlunun düşünme ve yargılama güçlerinden, çağdaş uygarlığın beklediği tek ortak ilke, günümüzde yalnız bilimin önderliğine tanınması gereken önceliktir! Bu nedenle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, böylesine bir önceliği, “Hatta en hakiki mürşit ilimdir!” ilkesiyle niteleyerek oluşturduğu kanı, idealist, hattâ realist düşünceye en uygun bir felsefedir ve onun için Ata, akla üstünlük tanımış ve “Gaye düşüncedir!” demiştir.

            Semavî dinlerin, yeni zamanlara özgü düşünsel evrimin bazı ünlü filozoflarını etkilemiş olduğu da bir gerçektir. Nitekim 17. ve 19. yüzyıllarda yaşamış ünlü düşünürlerden René Descartes’a (1596-1650) olduğu kadar, Nicolas Malbranche’a (1638-1715), Antonio Rosmini-Serbati (1797-1865) ve Vincenzo Gioberti (1801-1852) gibi filozoflara, Yeni-Kantçılara (Neukantilismus), hattâ Eduard von Hartmann’a (1842-1906) bile, Tanrı varlığını arama yolunda semavî dinler yardımcı olmuşlardır.

            Her şeyden önce imana (inanca) dayalı anlayışa öncelik tanıyan semavî dinler, teori ve uygulamada görüş ve anlayış ayrılıklarını içermelerine karşın, düşünsel yaşamın oluşturduğu doruklar arasında en büyük doruğu meydana getirmiş olmanın önemini taşımaktadırlar. Hattâ düşünsel gelişimin öteki doruklarına spekülatif araştırmalarla katkıda bulunabilmenin gayretine düşen filozofların büyük bir kısmı, aslında semavî dinler doruğuna kayıtlı düşünürlerdir.

            Doğudan etkilenişin en önemli örnekleri
İnsanoğlunun düşünsel evrim çabası, daha başka inanç doruklarının meydana gelmelerine de olanak sağlamıştır. Örneğin, bin yıllar boyu Uzak Doğu uluslarının akılsal ve ruhsal davranışlarına egemen olan çok sayıda inanç türleri gelip geçmiştir, ama Uzak Doğuda oluşan Brahma ve Buddha (Buda) (M.Ö. 563-483) inançları ile Konfüçyus (M.Ö. 551-479) felsefesinin, insanoğlunun akılsal ve ruhsal gelişim çabasında önemle yer alan öğretiler oldukları şüphe götürmez bir gerçektir.

            Akılsal ve ruhsal evrimin Tanrı varlığını araştırma çabasına, büyük düşünürlerin çoğu, çeşitli açılardan değinmişlerdir ve yorumların tümünde gerçek niteliğinde oluşan tek yaklaşım ise “sonsuzluk”tur. Kaldı ki sonsuzluk kavramı üstünde eksiksiz birleşen düşünürler, insanın her şeyden önce uyumsuzluğun bunaltıcı baskısı altında mutluluğun ve adaletin özlemini çekmenin tutkusal davranışını, akılsal gelişime eş oranda arındırabilmenin gayreti içinde olduğu kanısını da paylaşmaktadırlar. Ve gene bu düşünürler, aklı geliştirme yolunda olgunlaşma gereğine inanmış kişilerin, duygusal yaşamlarını, tanıma, isteme, hatırlama türünden üç psikolojik temel üstünde işleyip zenginleştirebilmenin çabasına kapılmış olmaları gerekeceği üstünde birleşmektedirler. Onlara göre, insanoğlunun hatırlama psikolojisini geliştirmesi, güncel bilincin de gelişip olgunlaşmasına olanak sağlamaktadır ki, kişinin büyük işlere başarıyla el koyabilme isteği, sadece bu tür bir psikolojiden güç almaktadır. İnsanın “tanıma” (sevme, inanma) gücü ile “isteme” gücü ise, antik felsefenin de benimsemiş olduğu gibi, ruhsal yaşamı yücelten iki temel faktör olmanın niteliklerini taşımaktadır. Antik felsefenin “uyanıklık hali” (intellectualité) olarak nitelediği bu durum, ruhsal yaşamda ayrıca “korku”, “tutku”, “neşe”, “keder”, hattâ “kin” ve “nefret” türünden psikolojik faktörlerin bile meydana gelmelerinde başlıca etken olmaktadır.

            İnsanlığın akılsal ve ruhsal evrimde ileri aşamalara ulaşmasında, 10. ve 13. yüzyıllarda yaşamış İslam düşünürlerinin katkıları da büyüktür. Hattâ Yakın Doğunun, Haçlı seferleriyle birlikte, düşünde, kültürde ve sanatta Batıya çok şey vermiş olduğunu, Batının belli başlı düşünürleri, yazılarında önemle belirtmektedirler. Batının, İslam filozofları eliyle, antik kültürün Aristo ve Platon gibi en başta gelen düşünürlerine Ortaçağ bağnazlığının sımsıkı kapattığı kapıları yeniden açabilme olanağını elde etmiş olması da, Doğudan etkilenişin en önemli örneklerinden biridir ve aklın üstünlüğüne açık olan İslam düşünü, böylece Batı düşününü, özelikle Hıristiyan mistizismini, geniş ölçüde etkilemekten geri kalmamıştır.

            10. ve 13. yüzyılların İslam düşünürlerinden, kronolojik sıraya göre adlarına ön planda değinilmesi gerekenler arasında: Farabî (874-950), İbn Sina (980-1037), Mevlana Celaleddin-i Rumî (1207-1273) ve Yunus Emre (1240-1321) gibi Türk büyükleri ile İbn Rüşd (1126-1198) ve Sadî (1184-1291) gibi Arap ve İran büyükleri de yer almaktadır.

Farabî, kendi felsefesini, Aristo mantığı ve fiziği ve ayrıca Roma ve Grek mistisizmi (Yeni Platoncular) ile de birleştirmiş, böylece meydana getirdiği eserlerle Hıristiyan Skolastizmini de etkilemiştir.

İslam teolojisinin kurucusu olan büyük tıp bilgini ve filozof İbn Sina da, kendi felsefesini, Aristo mantığı ve Yeni Platoncuların felsefesi üstünde oluşturmuştur. Bu büyük bilginin, özellikle Aristo felsefesi üzerine verdiği bilgiler, önce 1493 ve 1495 yıllarında Venedik’te Latinceye çevrilip basılarak Rönesans’ı temelden etkilemiş, 1593 ve 1658 yıllarında Roma’da Latinceye çevrilen tıbba ait eserleri ise, yüzyıllar boyu Doğu ve Batı dünyasına egemen olmuştur. Onun içindir ki İbn Sina, uluslararası tıp dünyasında “Bilimin Şahı” lakabıyla tanınmıştır. Düşünsel evrimin, zamanında en yüce doruğuna ulaşmış bulunan İbn Sina’nın, insanoğlunun düşün gücü üstündeki yorumu kısaca şöyledir: “Düşünün özü tanrısaldır; bu öz, doğada bedenleşir, akılda anlamlaşır!” Ünlü Arap bilgini Kordobalı İbn Rüşd’ü bile zamanla unutan İslam dünyası, İbn Sina’yı yaşatmaya özen göstermiştir ve bu büyük bilginin eserlerinden bazıları de 1875, 1907-09 yıllarında Almancaya, 1889-99 yıllarında ise Fransızcaya çevrilmiştir.

            İslam mutasavvıfları arasında Türk düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin, insanlığa yönelme, gerçek sevgiye erişme yolunda Mesnevî ile hitab etmesi, akılsal ve ruhsal yaşamda yücelebilmenin özlemini, değme düşünürün ulaşamadığı zirvede kutsallaştırmıştır.

            Anadolu halk tasavvufunun en büyük ozanı Yunus Emre de Divan’ında, düşünsel ve ruhsal evrimde üstünlüğün en ileri doruğa olan “sevgi”ye tanıdığı önceliğin, akla hayale sığmayan örneklerini vermiştir.           

            Ortaçağ teolojisini olduğu kadar, Rönesans felsefesini de derinden etkileyen ünlü Arap bilgini Kordobalı İbn Rüşd’ün ise, zamanında dinsel otoriteyi başlıca baskı aracı olarak kullanmış olan yönetimlerce, antik felsefe ve özellikle Aristo felsefesi ile uğraşması kesinlikle yasaklanmıştır. İbn Rüşd de, İbn Sina gibi, Batıya unuttuğu Aristo’yu yeniden tanıtmıştır. İbn Rüşd’ün, yaratılışın sonsuzluğu, insanoğlunun doğuştan doğru yargı gücüne sahip olduğu ve insan için “kaza ve kader” diye nitelenen herhangi bir alın yazısının söz konusu olamayacağı yollu felsefesi, zamanında çok az kişi tarafından benimsenmiştir.

            İranlı büyük şair Sadî’ye gelince: Düşünsel evrimine mistik doğrultuda yön veren Şirazlı Sadî, kendi felsefesini, gerçek ya da hayalden yol serüvenleri olarak değerlendirmiştir. Sadî’nin şiir, düzyazı ya da bu iki türün karışımı şeklinde oluşturduğu eserlerden “Gülistan”, 1634, 1846 ve 1864 yıllarında, “Bustan” adlı şiirleri 1850, 1882 yıllarında, Divan’ı ise 1894 yılında Almancaya çevrilmiştir.

            İnsanlığın düşünsel ve fiziksel evrim çabası
            Buraya kadar, insanoğlunun düşünsel evrimde eriştiği yüce dorukları az çok saptayabilme amacıyla yapılan araştırmayı, Doğu ve Batı dünyasının kültür mirasları olarak, birbirine sırt çevirmiş iki coğrafya bölgesine ayırmadan geliştirmek daha doğru değil mi? Kaldı ki, insanlığın düşünsel ve fiziksel evrim çabası, ilk olarak ünlü tarihçi Bodrumlu Herodot (M.Ö. 484-420) tarafından “Doğu” ve “Batı” insanına özgü ayrı ayrı uğraşlarmış gibi nitelendirilerek iki ayrı kamp halinde incelenmiş, böylece Herodot, sonuçlandırılması olanaksız bir Doğu-Batı ayrımının öncüsü olmuştur. Ama işin içyüzü büsbütün başkadır. Nitekim tarihçiliğin babası olarak nitelenen Herodot için Doğu ve Batı anlamları, Hellenler ile Hellenler dışındaki ulusların özelliklerini az çok tarafsız açıdan yorumlayabilme isteğine yönelik bir temel-ilke olmanın önemini taşımaktadır. Böylesine bir ilkenin, bir bakıma günümüzdeki Doğu-Batı anlaşmazlığının ilkel hücresi olduğu da bir gerçektir. Bizim buradaki incelemelerimizin temel amacı ise, Herodot’tan gelen Doğu-Batı ayrımının zamanla daha çok politik nitelikte oluşturduğu anlaşmazlığı bir yana itip, Doğu ile Batı arasında baş gösteren düşünsel evrim alışverişine örnek olabilecek nitelikteki kişileri ve belgeleri bulup gün ışığına çıkarabilmektir ve yapılan da odur.

            Bireyin, dolayısıyla toplumun, akılda ve ruhta özlenen üstünlüğe ulaşabilme çabasını aksatan tek faktör, “doğru” ve “yanlış” gibi iki karşıt unsur arasında, dünya var olalı sürüp giden amansız savaştan başka bir şey değildir ve Doğuda olsun Batıda olsun, büyük din kurucuları ile büyük düşünür ve filozoflar, hep bu çetin savaşı mümkün olduğu kadar zararsız hale sokabilmenin, hattâ insanoğlunu, düşünsel evrimin değerine içtenlikle inandırabilmenin gayretine düşmüşlerdir. Nitekim yeni zamanlarda olduğu gibi, son zamanlarda da bu amaçla kaleme sarılmış, yanlışı doğruya çevirebilmenin çabasına katkıda bulunmuş olan Batılı büyükler arasında, yukarıda değinilmiş olanlardan başka, adları kronolojik sıraya göre açıklanmış bulunan şu filozofları da gözden uzak tutmamak yerinde olur: G.W. Leibniz (1646-1716), J.G. Herder (1744-1803), W.F. Hegel (1770-1831), F. Schiegel (1772-1829), A.H. Lotze (1817-1831).

            İnsanlığın akılsal ve ruhsal evrim çabasına olumlu yolda katkıda bulunmakla ün yapan kişilere gösterilen ilgi çok değişiktir. Birey ya da toplum, herhangi bir düşünsel görüş ve anlayıştan etkilenebilir; hattâ bu etkilenişte alabildiğine dogmatik de olabilir. Bu tür çabalardan bazıları da, karşıt bir tutuma başvurarak, herhangi bir eğilime kesinlikle bağlanmaktansa, çeşitli düşün ve yorumların en çekicilerini derleyip toparlayabilmenin hevesine kapılır. Yani bunlar, bilindiği gibi, filozofik terimiyle “seçmeci”dirler, yani “eklektik”tirler ve gene bunların, söylenenlerin en iyi, en doğru ve en güzelini arayıp bulma gayretleri ise “seçmecilik”tir, yani “eklektizm”dir. Şimdi de ünlü bir araştırıcının bu alanda oluşturduğu eklektik bir yorumu gözden geçirelim:

            İnsanlık tarihinde, akılsal ve ruhsal evrime ulaşma yolundaki çabalara emeği geçen büyük düşünürlerin bireye ve topluma sağladıkları kültürü, Alman felsefe tarihçisi J.P. Steffes, Doğu-Batı ayrımı yapmadan, Doğu ile kıyaslayarak oluşturduğu eklektik bir tabloyu göz önüne sererek yorumlamıştır. Steffes’in “Dinsel ve Laik Düşünün Öncüleri”başlıklı kitabında (Represäntanten religiöser und profaner Weltanschauung, Verlagsbuchhandlung, Karl Ohlinger, Mergentheim, 1922) yer alan bu yorum, düşünsel evrimin simgesel tanımı olduğu kadar, alabildiğine romantik bir övgü olmanın niteliğini de taşımaktadır. Steffes bu açıklamasında, insanlığa değişik açılardan ışık tutan düşünürleri, karanlık bir dünyada yükselen ulu dağların doruklarına, insanlığı ulaştırdıkları yüce düşünleri ise yüksek dağlardan vadilere boşanan, yaşam dolu serin sulara benzetmektedir. Ne var ki, bu sular, kopup geldikleri kaynakların özelliklerine göre, vadilerde umutla bekleyenleri etkileyebilir. O ulu dağların ancak eteklerine sığınabilen insanlar ise, ayaklarının altındaki dünyanın sarsıntısından gelen korku içinde, umutla bekledikleri günün ne zaman doğacağının kaygısındadırlar.

            Steffes, bu eklektik yorumunda kısaca şöyle demektedir: “yaşamı, yalnız yaşam, aklı da yalnız akıl canlandırır. Düşünsel güce sahip olan her insan, evrenin uçsuz bucaksız derinliklerine uzanabilmenin, evreni olduğu gibi kucaklayabilmenin, Tanrı’yı sezebilmenin özlemi içindedir. Ve bunlar, büyük dehalara yönelmekten kendilerini alamazlar, çünkü umudu ve tatmini ancak onlarda bulacaklarını bilirler… Serin, canlı sular, günün parlak ışınları, dağlardan süzülerek vadilere inerler. Akşam güneşleri, kıpkızıl renkleriyle doruklara serilirler. Gece vakti gökyüzünde parıldayan yıldızları, ancak karanlık dünyamızın tek tanığı olan o doruklar seyrederler. Onları, daha üstün dünyaların rüzgârları sarmaktadır ve onlar sonsuzlukla baş başadır; evrenin sınırına ta uzaktan el atan da onlardır. Ama büyük çığlar, kasırgalar, korku, dehşet, baskı, ölüm bile, gene o dağlardan sıyrılarak vadilere iner. Günün parlak ışınını dağlara gizlenen devler ve ejderler yok ederler. Ve insanlar, o dağların eteğinde korku içinde beklerler, çünkü bastıkları dünyanın da sarsılıp sallanması, onların güvencini yok etmiştir.”

            İşte insanlığın büyük kişileri de o dağların doruklarına benzerler. Bunların bazıları aydınlatır, ışık verir, bazıları yakar, yıkar, korku saçar. Ne var ki, yakıp yıkan, korku saçan rüzgârların çoğu, temizleyen, arındıran ve yücelten fırtınalardır.

Cevad Memduh ALTAR