Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

ESERLERİBİLDİRİLER

Bu belgeyi Word Dökümanı Olarak İndirebilirsiniz!

Madrid, 11-16 Aralık 1967

TELEVİZYON VE TOPLUM KALKINMASI

Cevad Memduh Altar

            I. Televizyon ile Toplum Kalkınmasını, Eğitim-Çğretimi (okul-.çi, okul-dışı, Temel Eğitim (yetişkinler eğitimi) sağlama bakımından bugünkü genel durum şu perspektifi belirtmektedir:

                       a) Dünya nüfusunun 600 milyondan fazlası okur-yazar değildir.

                       b) Gelişmekte olan ülkeler, insan kitlelerini çağımızın gerektirdiği seviyeye ulaştırmak için, teknolojinin sağladığı imkânlardan öncelikle yararlanma zorundadırlar.

                       c) Toplulukların gelişmesinde eğitim-öğretim, azınlığın yararlandığı bir imkân olmaktan çıkarılıp, modern tekniğin yardımıyla, tez elden çoğunluğa mal edilmelidir.

                       d) Kitle eğitiminde TV, mevcut imkânların en tesirlisi olduğundan, TV ile eğitim-öğretim programları, geniş halk topluluklarına kolaylıkla ulaştırılabilmelidir.

                       e) Bugünün eğitim imkânlarına geniş ölçüde sahip olan ülkeler bile TV’u okul eğitimi ve toplum kalkınmasında öncelikle değerlendirmişlerdir (Birleşik Amerika, İngiltere, Japonya, Fransa).

                       f) Yeni kurulmuş bulunan Afrika ülkelerinin çoğunda, okul eğitimi ile Temel Eğitimde, TV tek çıkar yol olarak ele alınmıştır.

                       g) İtalya’da 1958’de kurulan Telescuola (Okul Televizyonu), çeşitli imkânsızlıklar yüzünden gereği gibi tatbik edilemeyen Eğitim-Öğretim Planının özellikle orta öğretimde gerçekleşmesi yolunda geniş ölçüde değerlendirilmiştir.

            II. Televizyondan okul-içi Eğitim-Öğretim, Toplum Kalkınması ve Temel Eğitim alanlarında faydalanılması için:

                       a) Lise ve özellikle orta okul seviyesindeki müfredat programları uygulanmalı,

                       b) Temel-Eğitim yayınları yapılmalı (yetişkinlere okuma-yazma öğreten, öğrenilenleri unutturmamak için düzenlenen programlar),

                       c) Gençlere meslek seçiminde yardımcı programlar düzenlenmeli,

                       d) Öğretmenleri yetiştirici programlar tatbik edilmeli,

                       e) Üniversiteye hazırlayıcı fen programları yayınlanmalıdır.

            III. Televizyon ile okul dışında kalmış olan okul çağı çocuk ve gençlerine okul-içi Eğitim-Öğretim yayınları yapmak için (orta okulu bitiren gençlerden iş hayatına atılmak zorunda olanların eğitim ve öğretimi için:

                       a) TV Gece Okulları açılmalı (Japonya’da olduğu gibi).

                       b) TV Mektupla Öğretim Okulları kurulmalı (Japonya’da olduğu gibi).

            IV. Okul çağına basmamış çocuklar için okul öncesi yayınları yapılmalıdır (eğitici, öğretici çocuk programları).

            V. Televizyon ile her türlü okul-içi eğitim ve öğretim programlarının tatbikindeki nedenler, zorunluluklar:

                       a) Ucuz eğitim pahalı öğretmenle mümkündür.

                       b) Pahalı, yani kalifiye öğretmeni, yetişme stadında olan bir ülkenin her köşesine, her okul ve sınıfına gönderebilmeye daha uzun süre imkân yoktur

                       c) Onun için TV modern eğitim araçlarının bütün imkânlarına sahiptir.

                       d) İzleyenin dikkat ve ilgisini arttırır.

                       e) Öğretmenin öğrenci ile yüz yüze olması imkânını sağlar.

                       f) Basamaklı öğretme tekniğini gereği gibi uygular.

                       g) Eğitim sorunlarına, ucuz yoldan, kısa zamanda cevap verir.

                       h) Geleneksel metodlarla öğretmeye nispetle, öğrenci lehine büyük farklılık yaratır.

                       i) Öğrencinin başarısını hızla arttırır.

                       j) Özellikle fizik, kimya, biyoloji gibi deneye bağlı derslerde, her öğrenciye ön sırada olma şansını verir.

                       k) Öğretmenleri yeni metodlardan kolaylıkla haberdar eder.

                       l) Pahalı ders araçlarının her yere kolayca sunulmasıyla, eğitimde geniş ölçüde ekonomi sağlar.

                       m) Öğretmenin yapamadığını yaparak, öğretmene yardımcı olur ve rehberlik imkânını arttırır.

                       n) Büyük şehirlerden uzak bölgelerdeki küçük toplulukların okullarına, eğitim ve öğretim fırsat eşitliği verir; ileri teknikte hazırlanmış derslerden yararlanma imkânını sağlar.

                       o) Teknik öğretimle ilgili derslerin çok daha kolay ve tesirli olarak işlenmelerini mümkün kılar.

            VI. A. Televizyon, özellikle Toplum Kalkınmasına ve Temel-Eğitim’e yöneltilmelidir; çünkü Televizyon:

                       a) Küçük ve büyük topluluklara ânında ulaşır.

                       b) Kitleleri bir anda etkiler.

                       c) Günlük hayatın özlenen, beklenen bir parçası olarak benimsenmesi alışkanlığını yaratır.

                       d) Tarımda verimin arttırılmasını, gelirin yükselmesini, insan gücü ve diğer kaynaklardan gereği gibi yararlanılmasını hedef tutan yolları arar.

                       e) Sağlık işlerinde, geniş kitleleri uyarır ve alınacak tedbirlerin uygulanmasını sağlar.

                       f) Hedeflerin gerçekleştirilmesinde öncülük yapar.

                       g) Büyük merkezlerdeki gelişmelere kapalı bölgelerde yaşayan yurttaşların ufuklarını genişletir, az gelişmiş bölgeler ile gelişmiş bölgeler arasında köprü olmanın önemini taşır.

                       h) Toplum Kalkınmasında, sosyal, ekonomik ve kültürel inkişafı önleyen davranışlara engel olur; gelişmelere yardımcı ortamı yaratır.

                       i) Halkın kalkınma çabasına yardımcı olur.

                       j) Halk için kurulacak Toplu İzleme Merkezleri, yetişkinlerin eğitim ve öğretiminde geniş ölçüde kolaylıklar sağlar.

            B. Toplum Kalkınması ile Temel-Eğitim’de, ilk hedefler şunlar olmalıdır:
                       a) Okuma-yazma öğretimi.
                       b) Temel Hayat Bilgisi (okuma-yazmayı yeni öğrenmiş olanlar için).
                       c) Tarım bilgisi.
                       d) Sağlık eğitimi (özellikel ana ve çocuk sağlığı).
                       e) Pratik sanat dalları (motör, traktör, tamir, ağaç işleri, yapı v.s.).
                       f) Ev kadını için eğitim programları (ev ekonomisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenme).
                       g) Ana dil.
                       h) Günlük hayatta fen ve teknik.

            C. Yurt düzeyine taşan Grup İzleme Merkezleri kurulmalıdır ve şu hususlar sağlanmalıdır:
                       a) Umumi yerlerde veya okullarda TV Halk Eğitimi İzleme Merkezleri kurulmalıdır.
                       b) İzleme Merkezleri görevlileri ile yöneticileri için kurslar açılmalıdır.
                       c) Programların çeşitlerini ve yayın saatlerini açıklayan küçük bültenler ile kılavuz kitapları ve başka basılı malzeme, önceden İzleme Merkezlerine gönderilmelidir.
                       d) İzlemelerden sonra, tartışmalar yapılmalıdır.
                       e) Yöneticiler, tartışmalara çözüm yolları bulunmasına yardımcı olmalıdırlar.

            D. Üstün seviyeli kademelere üniversiter yayınlar yapılmalıdır; şöyle ki:
                       a) Toplum Kalkınmasını daha üstün kademede sağlayabilme amacı ile, yetişkinlere üstün seviyeli ilim, kültür ve sanat yayınları düzenlenmeli
                       b) Üniversite seviyesinde tahsil veren müfredat programları uygulanmalıdır (yalnız ilgili branşlar için).
            VII. Televizyonla Eğitim-Öğretim için gerekli personeli yetiştirici okullar açılmalıdır; şöyle ki:
                       a) TV ile okul-içi eğitime, Toplum Kalkınmasına ve Temel Eğitime yöneltilecek yayınların hazırlanmasında çalışacak elemanların yetişmesi için personel yetiştirme okulu açılmalıdır.

                       b) TV ile Eğitim-Öğretim, mevcut öğretmenlerden faydalanarak yürütülmelidir.

                       c) Üniversite seviyesindeki yayınlar için, yüksek seviyedeki ilim ve sanat kurumları ile işbirliği yapılmalıdır.

            VIII. A. Yukarıda açıklanan hususlarla ilgili olarak, aşağıda belirtilen alanlarda sürekli araştırmalar yapılmalıdır. Okul-içi ve okul-dışı TV Eğitim-Öğretiminde araştırılacak hususlar şunlardır:
                       a) Öncelik verilecek konular,

                       b) TV Eğitim ve Öğretimi ile, geleneksel eğitim arasındaki farklılıklar,

                       c) Öğretmen, öğrenci, ana ve babaların istek ve tepkileri,

                       d) Yayın sonuçlarıyla ilgili yankı ve tepkiler.

            B. Toplum Kalkınmasında ve Temel Eğitim’de araştırılacak hususlar şunlardır:
                       a) TV’un Toplum Kalkınmasındaki etkisi,
                       b) Grupla izlemenin sağladığı faydalar.
                       c) İzleyicinin program yönünden olan ilgi, istek ve tepkileri.
                       d) Bölgesel özellikler ve ihtiyaçların tespiti.

            IX.Yukarıdaki konularla ilgili sorunlar, tez elden çözümlenmeli ve kesin tedbirler alınmalıdır; şöyle ki:
                       a) Gerekli kanun ve yönetmelikler hazırlanıp yürürlüğe konulmalı.

                       b) Malî imkânlar gereği gibi sağlanmalı.

                       c) Okullar, İzleme Merkezleri ile sair önemli yerler, yeteri kadar TV alıcıları ve başka lüzumlu araçlarla cihazlandırılmalı.

                       d) Bölge Tamir Atölyeleri ile Yedek Malzeme Depoları kurulmalı.

                       e) Yukarıda belirtilen hususların gereği gibi yürütülmesini sağlayacak bir Yönetim Merkezi kurulup faaliyete geçirilmeli

            X. Televizyon ile eğitim ve öğretimin temel prensipleri aşağıdaki 3 bölümde toplanmaktadır:
                       a) Vatandaşın her türlü hurafe ve dogmatik tesirden uzak müspet ilim anlayışı içinde, çağdaş gerçeklere yönelebilmesi imkânlarının sağlanması.
                       b) Çeşitli tahsil kademelerinde, Toplum Kalkınması ile Temel Eğitimde TV’dan geniş ölçüde faydalanılması.
                       c) En iyi öğretim metodu ile öğretim araçlarının ve öğretmenin, ülkenin en uzak köşelerine kadar eşit oranda ulaştırılması.