Cevad Memduh Altar1902-1995
English | Français | Deutsch | Italiano | Español

BELGELERÇEŞİTLİ BELGELER

14.7.1937

Matbuat Umum Müdürü
Bay Vedat Nedim Tör’e verildi.

 

Balkan Senfonisi için
tesbit edilen bazı esaslar

 

             
 1. Malûm olan form dahilinde normal bir senfoni.
             
 1. Senfoninin dört muhtelif cümlesinin (Satz) temleri (Haptthema, Seitenthema, Themengruppen, etc.), enterbalkanik nağmelerden intihab edilecek.

 

             
 1. a) İkinci maddede zikredilen temler, Balkanların mahallî şarkılarla melodilerinden intihab edildikleri takdirde (bilhassa esas tem “Hauptthema tam veya süksesiv tazahurunda), orijinal şekillerini ve lokal karakterlerini aynen muhafaza edecekler mi?

            b) Yoksa temler, enterbalkanik atmosfere azamî sakadatle, kompozitör tarafından yeniden mi bestelenecek? (Bu takdirde her tip tem, Balkanların lokal karakterlerini tebarüz ettiren, fakat mevcut şarkı ve nağmelerin hiç birine benzemeyen müstakil bir buluş olarak vücuda gelecektir.)
            4.  a) Bu senfoninin dört cümlesinde, halk şarkılarından alınan veya yeniden      bestelenen temler, müteakip developman, variyasyon veya sair şekillerdeki işlenişlerinde, senfoninin heyeti umumiyesi bir kül telâkki edilerek, serbest olarak mı teakub ettirilecek?
            b)  Yoksa senfoninin dört cümlesinin her birini, Balkanların bir devletine (Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya) inhisar ettirmekle beraber, eserin heyeti umumiyesi gene bir vahdet içinde mi vücuda getirilecek?
            5. Balkan Senfonisinin son cümlesine, Balkan yakınlığını söz ile de teyit edecek mikst bir koronun ilâvesi muvaffak mıdır? Bu takdirde tekst ne mahiyette olmalıdır?
            6. Balkan senfonisinin azamî ve asgarî devam müddeti (Aufführungsdauer) ne olacaktır?
            7. Kompozitörlerimizin mahallî Balkan şarkı ve nağmelerini  yerinde tetkik ederek derleyebilmeleri için, Balkan devletlerinin kendilerini birer hafta misafir etmeleri mümkün müdür?

Balkan Senfonisi için
Balkan devletlerinden istenecek malzeme

             
 1. Devletin resmî derlemelerle tesbit ettiği mahallî şarkılardan seçilmiş plak ve notalar,
 2.            
 3. İntihab edilecek her nevi halk şarkısının, şehir tesirine maruz kalmayan ve halk tarafından en çok sevilen şarkılar arasından seçilmesi,
 4.            
 5. Büyük şehirlerde modern bestekârlar tarafından millî karakterde bestelenen vokal ve enstrümantal parçalardan intihab edilecek bazı eserler,
 6.            
 7. Müzik folkloru bakımından yapılan tetkiklerin metinleri (mümkünse Almanca veya Fransızca),
 8.            
 9. Halk veya sanat şarkılarına ait güftelerin mahiyet, mânâ ve tarihleri hakkında izahat,
 10.            
 11. Gönderilecek plak ve notaların, memleketin coğrafî ve etnoğrafik vaziyetine göre tasnifi,
 12.            
 13. Mahallî kıyafet, oyun ve raksların fotoğraflariyle, bunlar hakkında izahat.

 

           Kompozitörlerimizin önümüzdeki İstanbul Balkan Festivalini serbestçe ziyaret edebilmelerinin temini!